(för att se protokoll från styrelsemöten, scrolla ner)

Åmåls Hästägarförening

Adress:

Åmåls Hästägareförening

Lågan 201

66297 Ånimskog

 

Medlemsavgift 200 kr

Betalas in på:   Bg 5417-4214   eller  Swish 123 399 00 17

 

Vi verkar för:

att ta tillvara hästägarnas intressen på främst Mörtebol samt även övriga banor i och utom Sverige.

att verka för ett ökat hästägande vid Åmålstravet både enskilt och i andelsform.

att ta tillvara på de mindre banornas intressen i en tid där mer elittänkande framförs. Utan bredd, ingen elit!

Styrelsen i Hästägarföreningen har beslutat bidra med 10 000 kr till den tilltänkta sandbanan. Beslutet togs efter det att ”Sällskapet” ställt sig positvt till att bidra med samma summa. Åmåls kommun kommer att dränera ett stycke av banan innan arbetet kan starta.

 

Vi behöver bli fler, anmäl ditt intresse till någon av oss:

Lars Horwitz (ordf.) 070 755 83 55, Lågan 201 662 97 Ånimskog

Gösta Rahm (kassör) 070 546 97 79

Håkan Jarnryd (sekr.) 070 546 06 68

Kjell Magnusson (ledamot) 070 212 50 07

Tony Magnusson (ledamot) 070 695 52 96

Lennart Johansson (suppleant) 070 664 24 22

Hans Lundberg ( suppleant) 070 266 68 18


PROTOKOLL

Styrelsemöte Åmåls Hästägareförening 2018-03-08

Styrelsemöte Åmåls Hästägareförening 2018-04-05

Styrelsemöte för Hästägareföreningen 2018-05-07

Närvarande: Lars Horwitz, Gösta Rahmn, Jörgen Wiman, Tony och Kjell Magnusson samt Håkan J

Ej närvarande: Hans Lundberg, Maria Dahlbäck

 • 1 Ordf öppnade mötet
 • 2 Närvarolista enl ovan
 • 3 Gösta R o Lars H valdes som justerare
 • 4 Föregående mötes protokoll genomlystes, godkändes och lades till handlingarna
 • 5 Gösta meddeelade det ekonomiska utfallet per dags dato. 79 472 kr finns i kassan.
 • 6 Inför årsmötet den 22 maj Kn vi konstatera dålig respons, så här långt komna i maj. Olika förslag på vad vi i styrelsen kan åstadkomma i frågan, dök upp. Eventuellt                  ringer vi runt till medlemmarna, Lars ser tll att marknadsföra årsmötet på Facebook. Vi      kommer även påminna om anmälningar under lunchtravet fredag  11/5.
 • 7 Vi har fått avslag på vår önskan angående representation i Travsälskapets styrelse Vi kommer att bli kallade vid behov.
 • 8 Angående Basdagen 12 augusti 2018 har vi tilldelats 5 ev 6 lopp där det ankommer oss att ordna sponsorer. Sponsorskostnaden blir 2 500 kr pus ett pris till segrande hästs             ägare. En halvsida i programmet kommer också erbjudas. Tony förslog att vi skall ha             ett försäljningsställe på publikplatserna där vi kan promota föreningen samt ha viss          försäjning. Mötet biföll förlaget.
 • 9 Gösta o Håkan sköter grillen under lunchtravet kommande fredag 11 maj,
 • 10 Under övriga frågor preseterade ordföraden en motion som kommit in från Lars-Erik Karlsson. En motion sm kommer att presenteras under årsmötet.
 • 11 Mötet avslutades i djupaste samförstånd

 

 

 

Lars Horwitz                                                                                                                        Gösta Rahmn

 

                      Åmåls Travhästägares årsmöte 2018-05-22

 

 • 1 Ordförande Lars Horwitz förklarade årsmötet för öppnat
 • 2 Till ordförande för mötet valdes Johan Abenius
 • 3 Till sekreterare valdes Håkan Jarnryd
 • 4 Justering av röstlängd, Se bifogad närvarolista. Bilaga 1
 • 5 Till justerare för årsmötets protokoll valdes Hans Lundberg och Bernt Andersson
 • 6 Dagordningen godkändes
 • 7 Årsmötet var utlyst på ett korrekt sätt, via medlemsutskick, hemsida och Facebook
 • 8 Verksamhetsberättelsen och kassaberättelsen redovisades av Lars Horwitz och Gösta Rahmn. Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2
 • 9 Förtroendevalde revisorn föredrog revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilaga 3
 • 10 Se §9
 • 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Omval på Gösta Rahmn som kassör, Håkan Jarnryd seketerare,

Omval på ledamöterna Kjell Magnusson. Tony Magnusson har ett år kvar

Jörgen Wiman och Maria Dahlbäck har båda avsagt sig uppdraget                       som                       suppleant. Hans Lundberg har ett år kvar. Lennart Jompa Johansson                     går in som suppleant och lämnar sin plats i valberedningen.

 • 12 Till ordförande för Travhästägareföreningen valdes Lars Horwitz
 • 13 Johan Abenius omvaldes som revisor
 • 14 Valberdningen bestående av Morgan Johansson sammankallande, Kent Johansson och Bernt Andersson, omvaldes på 2 år förutom att Lennart       Johansson i stället ingår i styrelsen som suppleant. Mötet beslöt att       valberedningen i framtiden består av 3 st i stället för 4 st.
 • 15 Kostnadsersätningen på 3 000 kr för styrelsen lir oförändrad
 • 16 Medlemsavgiften på 200 kr oförändrad
 • 17 Lars Erik Karlssons motion föredrogas och bifölls av samtliga. Se bilaga 4
 • 18 Inga övriga frågor fanns att reovisa
 • 19 Mötet avslutades

Efter ordinarie möte serverades kaffe och smörgåstårta samt ett mycket engagerat och uppskattat inslag med STs generalsekreterare Johan Lindberg, som fick svara på allehanda frågor och berättade entusiastiskt om den framtid som kommer att röra oss och travet i framtiden. Applåder och blommor till Johan.

Årsmötets protokoll med bilagor finns att läsas i styrelsens lokal. Kontakta Håkan Jarnryd eller Lars Horwitz för info.

 

Justerare                                                                        Justerare

Hans Lundberg                                                               Bernt Andersson